top of page

Group

Public·6 members

Hidraulika i pneumatika: osnovni pojmovi i primene


Hidraulika i pneumatika: osnovni pojmovi i primene
Hidraulika i pneumatika su nauke koje se bave prouÄavanjem i primenom fluida (teÄnosti i gasova) za prenos energije i obavljanje rada. Hidraulika se bavi koriÅÄenjem teÄnosti pod pritiskom, a pneumatika se bavi koriÅÄenjem gasova pod pritiskom. Obe oblasti imaju Åiroku primenu u industriji, maÅinstvu, graÄevinarstvu, poljoprivredi, medicini i drugim oblastima.
hidraulika i pneumatika knjiga pdf 12Ova knjiga je namenjena studentima tehniÄkih fakulteta i srednjih Åkola koji Åele da steknu osnovna znanja o hidraulici i pneumatici, kao i praktiÄne veÅtine za projektovanje, izradu i odrÅavanje hidrauliÄnih i pneumatskih sistema. Knjiga je podeljena na 12 poglavlja koja obraÄuju sledeÄe teme:


 • Uvod â teorijske osnove hidraulike i pneumatike • Pumpe â vrste, karakteristike i princip rada • HidrauliÄne komponente â ventili, cilindri, akumulatori, filteri i drugi elementi • Pneumatske komponente â kompresori, ventili, cilindri, pripremne grupe i drugi elementi • HidrauliÄni fluidi â svojstva, izbor i odrÅavanje • Pneumatski fluidi â svojstva, izbor i odrÅavanje • HidrauliÄni krugovi â simboli, Åeme i analiza • Pneumatski krugovi â simboli, Åeme i analiza • HidrauliÄna regulacija â principi, metode i ureÄaji • Pneumatska regulacija â principi, metode i ureÄaji • Hidropneumatski sistemi â kombinacija hidraulike i pneumatike • Primeri primene hidraulike i pneumatike u raznim oblastimaKnjiga je bogato ilustrovana slikama, tabelama, grafikonima i primerima iz prakse. Na kraju svakog poglavlja se nalaze test pitanja za proveru znanja. Knjiga je dostupna u PDF formatu na sledeÄem linku[^1^].


U ovom poglavlju Äemo se upoznati sa osnovnim pojmovima i zakonima koji vaÅe u hidraulici i pneumatici. Ovi pojmovi i zakoni su neophodni za razumevanje principa rada i ponaÅanja fluida u hidrauliÄnim i pneumatskim sistemima.


HidrauliÄni i pneumatski sistemi prenosa energije
HidrauliÄni i pneumatski sistemi prenosa energije su sistemi koji koriste fluid pod pritiskom kao sredstvo za prenos energije od izvora do potroÅaÄa. Ovi sistemi se sastoje od tri osnovna dela:


 • Izvor energije â ureÄaj koji obezbeÄuje fluid pod pritiskom, kao Åto je pumpa ili kompresor • Prenosnik energije â cevovod ili kanal kroz koji teÄe fluid pod pritiskom • PotroÅaÄ energije â ureÄaj koji pretvara energiju fluida u neki drugi oblik energije, kao Åto je cilindar ili motorPrednosti hidrauliÄnih i pneumatskih sistema prenosa energije su:


 • Visok stepen iskoriÅÄenja â mali gubici energije usled trenja i otpora • Laka regulacija â moguÄnost promene brzine, smera i snage rada potroÅaÄa • Jednostavna konstrukcija â mali broj pokretnih delova i jednostavno odrÅavanje • Mala masa i dimenzije â mala zapremina fluida i kompaktnost elemenata • Bezbednost rada â nema opasnosti od varnica, pregrevanja ili eksplozijeNedostaci hidrauliÄnih i pneumatskih sistema prenosa energije su:


 • Visoka cena â skupi materijali i elementi, kao i visoki troÅkovi instalacije i rada • ZagaÄenje okoline â moguÄnost curenja fluida i stvaranja buke i vibracija • Osetljivost na promene temperature â promene svojstava fluida usled zagrevanja ili hlaÄenja • Komplikovanost upravljanja â potreba za sloÅenim kontrolnim ureÄajima i sistemima • OgraniÄena primena â ne mogu se koristiti u svim uslovima i oblastimae0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page